បង្កើតរបាយការណ៏កូដកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

វាយឈ្មោះ/ជ្រើសរើសតាមសហព័ន្ធឬសហជីព
ជ្រើសរើសប្រភេទ
No Federation f0582Federation
Cambodia Workers Economic Union Federation f0583Federation
Cambodian Labour Union Federation f0584Federation
Cambodian Workers Union Federation f0585Federation
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0586Federation
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC ) f0587Federation
Free Union Federation of Cambodian Workers f0588Federation
Khmer Union Federation of Workers Spirit f0589Federation
Khmer Worker Power Federation Union f0590Federation
Khmer Youth Federation Trade Union (KYFTU) f0591Federation
Labor Federation Union for Cambodian f0592Federation
Voice Khmer Youth Union Federation f0593Federation
Workers Development Union Federation (WDUF) f0594Federation
Cambodian Apparel Workers Democratic Union f0595Union
Cambodian Labour Trade Union f0596Union
Cambodian Workers Trade Union f0597Union
Khmer Union of Workers Spirit f0600Union
Khmer Youth Union f0602Union
Labor Union for Cambodian f0603Union
Voice Khmer Youth Trade Union f0605Union
Workers Free Trade Union (WFTU) f0607Union
None f0610Union
National Strike f0612Federation
Union Federation for Labour Rights f0613Federation
Cambodian Federation of Labour Union f0614Federation
Worker Trade Union Federation f0615Federation
Union Worker Federation Development f0616Federation
Trade Union Federation for Workers f0617Federation
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia f0618Federation
Cambodian Labour Union Fedearation f0619Federation
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions f0620Federation
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia f0621Federation
Cambodian Workers Power Union Federation f0623Federation
Cambodian for Workers Union Federation f0624Federation
Cambodian Labour Union Federation f0625Federation
Living Promote for Cambodian Workers Union Federation f0626Federation
Labor Federation Union for Cambodia f0627Federation
Labour Union of Cambodia f0630Union
Worker Trade Union f0631Union
Collective Union of Movement of Workers f0634Union
Workers' Union f0636Union
Free Trade Union of Workers f0638Union
Cambodian Workers Power Union f0640Union
Cambodian for Workers Union f0641Union
Cambodian Labour Union f0642Union
Labor Union of Cambodia f0644Union
None f0645Federation
Collective Union of Movement of Workers(CUMV) f0653
Voice of Khmer Youth Union (VKYU) f0654
Labour Right Development Union(LRDU) f0655
Cambodian Worker's Mind Union(CWMU) f0656
Cambodian Worker Labour Union (CWLU) f0657
Worker Friendship union federation f0658
Youth Independent Union Ferderation f0659
Peaceful Labour Union Federation f0660
None f0661
Cambodian Labour Union f0663
Khmer Youth Trade Union f0664
Democrazy Lucky Worker Trade Union f0665
Workers Union f0666
Cambodian Worker Trade Union f0669
Worker Trade Union f0670
Worker's Trade Union f0671
Khmer Union of Worker Spirit f0673
Workers Movement Union f0674
Labour Union for Cambodia f0675
Cambodia Workers Union f0676
None (No Union active in factory) f0677
Sahachib Lerk Sduoy Seth Kamakor f0679
Trade Union for Increasing Khmer Employee LifeStyle f0680
Cambodian Labour Solidarity Union f0682
Cambodian Independent Trade Union (CFITU) f0683
Cambodian Industrial Trade Union (CIUF) f0684
Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union(C.Cawdu) f0685
Trade Union Federation f0688
Voice of Khmer Youth Union Federation (VKYUF), f0689
Labour Right Development Union Federation (LRDUF) f0690
Cambodian Worker's Mind Union Federation (CWMUF) f0691
Cambodian Worker Labour Union Federation (CWLUF) f0692
None f0693
Labour Federation Union for Cambodia f0694
Cambodian Labour Union Federation(CLUF) f0695
Khmer Youth Trade Union Federation f0696
Trade Union Federation Democrazy Lucky Worker f0697
Worker Union Federation f0698
Cambodian Federation of Labour Union f0699
Not Factory Local Union f0700
Cambodian Workers Federation f0701
Worker's Union Federation f0702
Khmer Union Federation of Workers Spirit f0703
Collective Union of Movement of Workers (CUMW) f0704Federation
Labour Federation Union For Cambodia(LFUC) f0705Federation
Cambodia Workers Union Federation f0706
Worker Union Federation for Development (WUFD) f0707Federation
Cambodia Free Workers Union Federation f0708
Sahapeanh Sahachib Lerk Sduoy Seth Kamakor f0709
No representative f0710
KUFWF f0711
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0712
Cambodian Industrial Unions Federation(CIUF) f0714
Khmer Youth Trade Union Federation (KYFTU) f0716
Cambodia Free Workers Union Federation f0717Federation
Cambodia Workers Economic Union Federation f0718Federation
Cambodian Workers Union Federation f0719Federation
Cambodian Federation of Independent Trade Union (CFITU) f0720Federation
Cambodian Federation of Labour Union f0721Federation
Cambodian for Workers Union Federation f0722Federation
Cambodian Industrial Unions Federation (CIUF) f0723Federation
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Federation
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Federation
Cambodian Worker Labour Union Federation (CWLUF) f0726Federation
Cambodian Workers Federation f0727Federation
Cambodian Worker's Mind Union Federation (CWMUF) f0728Federation
Cambodian Workers Power Union Federation f0729Federation
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Federation
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Federation
Collective Union Movement of Workers (CUMV) f0732Federation
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Federation
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia f0734Federation
Free Union Federation of Cambodian Workers f0735Federation
Khmer Rights Workers Union Federation f0736Federation
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Federation
Khmer Workers Power Federation Union (KWPFU) f0738Federation
Khmer Youth Federation Trade Union (KYFTU) f0739Federation
Khmer Youth Trade Union Federation (KYFTU)_delete f0740Federation
KUFWF f0741Federation
Labour Federation Union For Cambodia (LFUC) f0742Federation
Labour Right Development Union Federation (LRDUF) f0743Federation
Living Promote for Cambodian Workers Union Federation f0744Federation
National Strike f0745Federation
No representative f0746Federation
None f0747Federation
Not Factory Local Union f0748Federation
Sahapeanh Sahachib Lerk Sduoy Seth Kamakor f0749Federation
Trade Union Federation f0750Federation
Trade Union Federation Democrazy Lucky Worker f0751Federation
Trade Union Federation for Workers f0752Federation
Union Federation for Labour Rights f0753Federation
Union Worker Federation for Development (UWFD) f0754Federation
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Federation
Worker Trade Union Federation f0756Federation
Workers Development Union Federation (WDUF) f0757Federation
Workers Union Federation f0758Federation
Cambodian Workers Union (CWU) f0759Union
Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) f0760Union
Cambodian Apparel Workers Democratic Union f0761Union
Cambodian Free Workers Union f0762Union
Cambodian Independent Trade Union (CFITU) f0763Union
Cambodian Industrial Trade Union (CIUF) f0764Union
Cambodian Labour Solidarity Union f0765Union
Cambodian Labour Trade Union f0766Union
Cambodian Labour Union f0767Union
Cambodian Worker Labour Union (CWLU) f0768Union
Cambodian Workers Trade Union f0769Union
Cambodian Worker's Mind Union(CWMU) f0770Union
Cambodian Workers Power Union f0771Union
Collective Union of Movement of Workers f0772Union
Democrazy Lucky Worker Trade Union f0773Union
Free Trade Union of King First II Factory f0775Union
Free Trade Union of Workers f0776Union
Free Union of Cambodian Workers f0777Union
Khmer Rights Workers Union f0778Union
Khmer Union of Workers' Spirit f0779Union
Khmer Worker Power Union f0780Union
Khmer Youth Trade Union f0781Union
Khmer Youth Trade Unions of Asia Dragon f0782Union
Khmer Youth Union f0783Union
Labor Union for Cambodian f0784Union
Labour Right Development Union(LRDU) f0785Union
Labour Right Union f0786Union
Labour Trade Union for Cambodia f0787Union
Labour Union for Cambodia f0788Union
Leaders of Apparel Workers Democratic Union f0789Union
Living Promote for Cambodian Workers Union f0790Union
National Strike f0791Union
None f0792Union
Sahachib Lerk Sduoy Seth Kamakor f0793Union
Sahachip Sethakech Kamakor Kampuchea f0794Union
Trade Union for Increasing Khmer Employee LifeStyle f0795Union
Trade Union for Workers (TUW) f0796Union
Union for Labour Rights f0797Union
Union Workers for Development f0798Union
Voice Khmer Youth Trade Union f0799Union
Voice of Khmer Youth Union (VKYU) f0800Union
Worker Safty Union f0801Union
Worker Trade Union f0802Union
Workers Development Union of Southland Garment f0803Union
Workers Free Trade Union (WFTU) f0804Union
Trade Union of Khmer Worker's Hope (TUKWH) f0805Union
Workers Movement Union f0806Union
Workers Union f0807Union
Cambodian Workers Support Federation f0808Federation
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union Federation f0809Federation
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union Federation f0810Federation
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia Union Federation f0811Federation
Khmer Voice of Youth Union Federation f0812Federation
Khmer Youth Union Federation f0813Federation
Workers Development Union Federation f0814Federation
Workers Union Federation (WUF) f0815Federation
Youth Spirit Confederation for Cambodian Labour (YSCCL) f0816Federation
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0817Union
External Union f0818Union
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0819Union
Khmer Worker Spirit Union f0820Union
Sahachib Prochea Thepatey Kamakor Kat Dei f0821Union
Worker Khmer Union f0822Union
Workers Development Union (WDU) f0823Union
Cambodian Labour Independent Federation Union (CLIFU) f0825Federation
Cambodian Labour Workers Union Federation for Development f0826Federation
Union Supporting Cambodian Workers Federation f0827Federation
Cambodian Women Labour Union Federation (CWLUF) f0828Federation
Union Workers of Progress Democracy f0829Union
Union of Workers Spirit of Tiner f0830Union
Trade Union Cambodia Support Workers f0831Union
Cambodia Union of Tae Young Factory f0832Union
Rights and Profit Worker Trade Union of Bayon f0833Union
Trade Union Cambodia Support Workers (TUCSW) f0834Federation
Cambodian Economics Workers Union (CEWU) f0835Union
Free Trade Union f0836Union
Cambodian Labor Solidarity Union of Indochine Apparel (Cambodia) f0837Union
Khmer Voice Union (KVU) f0838Union
Sahachib Sontepheap Doembey Kamakor f0839Union
Free Union of Khmer Labor of Y & W Garment Co Ltd f0840Union
Cambodia Labour Union of Ginwin Industry (Cambodia) Co., Ltd f0841Union
Cambodian Trade Union for Workers Rights Job f0842Union
Free Trade Union Federation (FTUF) f0843Federation
Cambodian Independent Union Federation f0844Federation
Independent Youth Union Federation f0845Federation
Union of Movement of Workers Federation f0846Federation
Democracy of Cambodia Union Federation f0847Federation
Free Union Federation of Khmer Labor (FUF) f0851Federation
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852Federation
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Federation
Cambodia-Asia Union Federation f0854Federation
Cambodian Asia Federation f0855Federation
Cambodian Union Federation for Workers' Rights f0857Federation
Cambodian Union Federation f0858Federation
Federation f0860
Federation f0861
Federation of Union of Empowering Right of Workers f0862Federation
Federation Union Development of Workers Rights. f0863Federation
Khmer Youth Federation of Trade Unions f0864Federation
Trade Union Federation for Increasing Khmer Employees Lifestyle f0865Federation
Worker Union Federation (WUF) f0866Federation
Workers' Movement Union Federation f0867Federation
Workers Right Protection Union Federation f0868Federation
Workers Union Federation f0869Federation
Cambodia-Asian Trade Union f0870Union
Cambodian Rights Workers Union f0871Union
Cambodian Union f0872Union
Cambodian Union Federation f0873Union
Cambodian Workers Democratic Union f0874Union
Free Trade Union f0875Union
Khmer Youth Trade Union of Yorkmars f0876Union
Right and Benefit Workers of Xing Tai Garment (RBWXTG) f0877Union
Thomea Thepatey Trade Union f0878Union
Union Development of Workers Rights, f0879Union
Union of Solidarity Xing Tai Garment (USXTG) f0880Union
Voice of Khmer Youth Trade Union of Ghim Li (Cambodia) Pte , Ltd f0881Union
Cambodian Workers Democratic Union (CWDU) f0882Union
Workers Employees Union (WEU) f0883Union
Workers' Movement Trade Union of Ghim Li (Cambodia) Pte,Ltd. f0884Union
Workers Right Protection Union Federation f0885Union
Workers Spirit Union (WSU) f0886Union
Workers Union Federation f0887Union
Information Not Available f0888Federation
Free Trade Union of workers of Hung Tak Factory f0895Union
Khmer Worker Pride union of Hung Tak factory f0896Union
Information Not Available f0902Union
Khmer Worker Pride Federation Union (KWPFU) f0905Federation
Federation f0906
Federation f0907
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933Federation
Free Trade Union of Workers of W & D Cambodia Co., Ltd f0934Union
Cambodia Federation of Labour Movement (CFLM) f0935Federation
Cambodia Federation Voices of Worker Union (CFWU). f0936Federation
Cambodia Garment Industrial Union Federation f0937Federation
Cambodia Workers Force Democratic Federation Union (CWFDFU) f0938Federation
Cambodian Alliance of Trade Union f0939Federation
Cambodian Federation Voices' Workers Union (CFWU) f0940Federation
Cambodian Union Federation (CUF) f0941Federation
Cambodian Workers Democratic Freedom Union Federation f0942Federation
Cambodian Workers Freedom Union Federation (CWFUF) f0943Federation
Cambodian Workers of Attention Union Federation (CWAU) f0944Federation
Census Labour Independence Federation Union (CLIF) f0945Federation
Federation of Trade Union for Workers Right of Cambodia (FTUWRC) f0946Federation
Federation Union for Cambodia Workers (FUCW) f0947Federation
Federation Union of Development Workers' Right (FUDWR) f0948Federation
Independent of Workers' Spirit Union Federation f0949Federation
Khmer Youth of Trade Union Federation f0950Federation
Labour Union Federation for Cambodia f0951Federation
Federation f0953
Peace for Workers Union federation f0954Federation
Smarodey Kamakor Khmer Union Federation f0955Federation
Cambodian Union Federation of Democratic Lucky Workers (TUFDLW) f0956Federation
Union Federation for Cambodian f0957Federation
Union Federation for Cambodian Workers f0958Federation
Union Federation of Independent Workers Spirit f0961Federation
Workers Safety Union Federation f0962Federation
Cambodian Labour Solidarity Union Federation of the factory Cambo unisol Ltd. f0965Union
Cambodian Labour Workers for Development Trade Union of Dongdu Textile f0966Union
Cambodian Trade Union of Cosmo Textile f0967Union
Cambodian Women Labour Union f0968Union
Cambodian Workers f0969Union
Cambodian Workers Democratic Freedom Trade Union of Dongdu Textile f0970Union
Cambodian Workers Spirit Trade Union f0971Union
Cambodian Workers Trade Union for Workers' Rights f0972Union
Cambodian Workers Trade Union of Yi Da Manufactures f0973Union
Democracy of Cambodia Union f0976Union
Independent Trade Union of Power Solidarity Workers of Cambo T.D.G f0977Union
Kamlang Kamakor of Democratic Union (KKDU), f0978Union
Khmer Union of Workers Spirit of Crystal Martin f0979Union
Khmer Workers Power Federation Union (KWPFU) f0980Union
Labour Federation Union for Cambodia of the factory Cambo Unisoll Ltd. f0981Union
Labour Movement Union f0982Union
Labour Union for Cambodia (LUC) f0984Union
Right Profits Workers Union f0985Union
Sahachib Atha Broyaoch Kamakor f0986Union
Sahachib Kom Lang Kamakor Niyochit Khmer f0987Union
Smarodey Kamakor Khmer Union f0988Union
The Cambodian Labour Union of FSC branch f0989Union
The Cambodian Labour Union of Zhenyun Hua Factory. f0990Union
The Cambodian Workers Freedom Union of Cambo T.D.G, f0991Union
The Cambodian Workers Trade Union of W & D Cambodia Co., Ltd f0992Union
The Cambodian Workers Union of Perfecta. f0993Union
The Free Trade of Union of Workers (Sahachip Sam-leng Yuvachun Khmer) f0994Union
The Free Trade Union of Khmer Labor of Perform Well Holdings (Cambodia) Ltd. f0995Union
The Voice Khmer Youth Union (Sahachip Serey Kamakor) f0996Union
The Workers Friendship Union of Now Corp f0997Union
Trade Union Cambodia Support Workers (TUCSW) f0998Union
Union Development Workers' Right of Winsand Garment (UDWR) f0999Union
Union for Cambodian Workers f1000Union
Union for Workers f1001Union
Union of Democracy of Lucky Workers at Akeentex Pte f1002Union
Union of Influence f1003Union
Union of Movement of Workers (UMW), f1004Union
Union of Workers and Employee f1005Union
Voices of Worker Union f1006Union
Worker Union Friendship Federation f1007Union
Workers Friendship Union f1008Union
Workers Independent Trade Union of W & D Cambodia Co., Ltd; f1009Union
Workers Movement Trade Union f1010Union
Workers' Representatives f1011Union
Workers Spirit Development Union of W & D Cambodia Co., Ltd; f1012Union
Workers' Spirit of Independent Union (WSIU) f1013Union
Workers Union Federation of Workers Spirit of Ruita factory (WUFWS) f1014Union
Union Federation for Workers Security (UFWS) f1121Federation
The Cambodian Trade Union of Wai Full Garment f1122Union
Union Amnach Kamakor Khmer f1123Union
Union Pollakor Cheat Khmer f1124Union
Prachea Tepatey Samnag Kamakor Union f1125Union
Prachea Tepatey Choeun Lern Union f1126Union
Coalition of Free Trade Union ot the Woman`s Textile (CFTUWT) f1127Union
Samaki Pheap Kamakor Kampuchea f1128Union
Coalition of Khmer Worker Heart Union f1129Union
Trade Union of National Cambodia Heritage (TUNCH) f1130Union
Samnang Kamakor (Lucky Workers) Democratic Union f1131Union
Trade Union of Khmer Worker's Sachaktour (TUKWT) f1132Union
Federation of Sahakjip Virakpheap Kamakor f1133Federation
Cambodian Textile & Garment Workers’ Federation (TGaFe) f1134Federation
National Cambodia Confederation of Trade Union f1135Federation
Union Federation of United Workers (UFUW) f1136Federation
Prospers of Worker Union Federation (PWUF) f1137Federation
Hope Worker of Federation Union (HWFU) f1138Federation
Serey Pollakor Khmer Union Federation f1139Federation
Spirit of National Cambodia Union Federation f1140Federation
Trade Union Workers Federation of Process Democracy (TUWFPD) f1141Federation
Union Federation of ASEAN Workers (UFAW) f1142Federation
Union Federation Institution Workers Right (UFIWR) f1143Federation
Independent Labor Union Coalition (ILUF) f1144Federation
Workers Trade Union Federation f1145Federation
Textile & Garment Workers Union Federation of Cambodia f1147Federation
Cambodian Union Federation of Workers Spirit (CFUWS) f1185Federation
Khmer Workers Heart Union (KWHU) f1207Union
Khmer Workers Heart Union (KWHU) f1208Federation
Cambodian Workers Labour Rights Trade Union f1209Union
Cambodia Workers Industrial Union Federation (CWIUF) f1210Federation
The Workers Rights and Profit of Trade Union of Bayon Garment Factory f1211Union
Khmer Workers' Right Union Federation (Sahaporn Sahachip Sith Kamakor Khmer) f1215Federation
Collective Union of Movement of Workers (CUMW) f1216Federation
Sahachip Smaradey Kamarkor Khmer Rochak Tiner Fashion f1217Union
Khmer Workers' Right Trade Union (Sahachip Sith Kamakor Khmer) f1218Union
Khmer Union of Workers Spirit of H.R f1219Union
Khmer Union of Workers Spirit of H.R f1220Union
Workers Democratic Union f1391Union
Cambodian Federation of Labour Union (CFLU) f1392Union
Youth Power Union of Sees Global (Cambodia) (Sahakchip Komlang Yukvakchun) f1393Union
Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C-CAWDU) f1394Union
Workers Solidarity Strength Independent Union f1395Union
Workers Democratic Federation (WDF) f1396Federation
Cambodian Federation of Labour Union (CFLU) f1397Federation
Youth Power Union Federation f1398Federation