ការអនុវត្ដច្បាប់មានកម្រិតទាប តារាងរោងចក្រ

  • ទំព័រទាំងនេះ​បាន​បង្ហាញ​ការ​អនុលោម​ច្បាប់​លើ​បញ្ហាដ៏​សំខាន់ 52ចំនុច ដែល​បាន​រាយ​ខាង​ក្រោម​ ហើយ ​ត្រូវបាន​ផ្អែក​លើ​ការត្រួតពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​បំផុតរបស់​រោងចក្រ (ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលាឆ្នាំ 2012) ។ ហើយក៏មានបង្ហាញនូវបញ្ហាទាំង២១ចំណុចរបស់រោងចក្រដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលអនុវត្តន៍ច្បាប់កំរិតទាប។
  • លទ្ឋផលអំពី​ការ​អនុលោម​ច្បាប់ទាំងនេះ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្សាយ​​រៀង​រាល់​ត្រីមាស​ និង រោងចក្រ​អាច​​បង្ហាញ​ការ​អនុវត្ត​របស់​ពួកគេ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ។
  • សំរាប់​​​​សេចក្តី​អធិប្បាយ​​ពិស្តារ​​នៃ​បញ្ហា​ទាំងអស់ និង បទដ្ឋានយោងនានា​ សូម​ចុច​នៅ​ទីនេះ
កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

ស្វែងរករោងចក្រមួយឬច្រើន:
រោងចក្រការឃ្លាំមើលបញ្ហាការឆ្លើយតបមើល
Borey Kamkor Co. Ltd. (Closed) f0035
#7
30 19
0
  មើល
Cambodian Hoi Fu Garments & Knitting Fty. Co. Ltd. (Closed) f0039
#8
#7
36 15
26 25
0
0
  មើល
Juan Shi Garment Co., Ltd (formerly Chean Ping Garment) (Closed) f0044
#10
#9
31 21
21 0
0
0
  មើល
D.A. Corporation Ltd. (Closed) f0048
#7
32 19
0
  មើល
EDA Enterprise Co. Ltd. (Closed) f0051
#7
33 17
0
  មើល
Fortune Garment & Woolen Knitting Factory Ltd. (Closed) f0056
#12
#11
31 21
18 3
0
0
  មើល
Phong Wan Enterprise Co. Ltd. (Closed) f0097
#11
29 22
0
  មើល
Sinomax International (Cambodia) Garment Co. Ltd. (Branch 1) (Closed) f0106
#9
32 19
0
  មើល
Yubin Service Co., Ltd. (Closed) f0124
#9
#8
28 23
30 21
0
0
  មើល
Han Sung (Cambodia) Garment Co. Ltd. (Closed) f0143
#9
30 21
0
  មើល
H2 Garment Co., Ltd. (Closed) f0185
#9
39 10
0
  មើល
Chang Tai International Corp (Closed) f0230
#4
28 23
11
  មើល
Lixing Knitting Factory Limited (Closed) f0235
#4
30 20
0
  មើល
Piang Shing Hong Enterprise Co., Ltd (formerly Sum Sum Enterprise Co., Ltd.) (Closed) f0283
#4
#3
#2
27 25
31 21
18 3
0
0
0
  មើល
Long Victory International (Cambodia) (Closed) f0330
#6
#4
#3
31 21
16 5
18 3
0
0
0
  មើល
Zhong Zheng (Cambodia) Co., Ltd. (Closed) f0337
#4
#3
34 18
18 3
0
0
  មើល
Sein-Atree Co. Ltd. (Closed) f0340
#3
33 18
0
  មើល
Yuan Da & Rong Fong (Cambodia) Textile Co., Ltd. (Closed) f0356
#7
#6
#5
31 21
19 2
26 26
0
0
0
  មើល
Dongbu Summit (Cambodia) Co., Ltd. (Closed) f0366
#6
#5
#4
32 20
16 5
19 2
0
0
0
  មើល
Fuma Costume (Cambodia) Co.,Limited. (Closed) f0420
#6
#5
#4
26 26
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Hong Sen Textile (Cambodia) Co.,Ltd. (Closed) f0435
#6
#5
#4
30 22
19 2
30 22
0
0
0
  មើល
Young Dong 1 Co., Ltd f0442
#5
#4
#3
31 21
16 5
19 2
0
0
0
  មើល
Gang Glory (Cambodia) Garment Co., Ltd (Closed) f0515
#5
#4
#3
28 24
18 3
17 4
0
0
0
  មើល
Cheng Hao (Cambodia) Fashion Co., Ltd (Closed) f0911
#5
#4
#3
30 22
20 1
18 3
0
0
0
  មើល
W Dexing Garment (Cambodia) Co., Ltd (Closed) f0927
#5
#4
#3
31 21
28 24
17 4
0
0
0
  មើល
Cambo C-L Upper Garment Co., Ltd (Closed) f1017
#3
#2
27 25
14 7
0
0
  មើល
G.T.A.M Garment M.F.G Co., Ltd (Closed) f1024
#4
#3
#2
32 20
18 3
17 4
0
0
0
  មើល
JVYT Sports Co., Ltd (Closed) f1107
#3
#2
27 25
16 5
0
0
  មើល
Hyunwoocam Co., Ltd f1155
#6
#5
#4
33 19
19 2
19 2
0
0
0
  មើល