Meng Ieng Garment Factory Ltd.

地址: Building #1 & 2, Street 528, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh

验厂 #15 (06-10-2022)

0 21

验厂 #14 (23-09-2021)

0 21

验厂 #13 (27-11-2020)

0 21

验厂 #12 (30-10-2019)

0 21

加载中/ 加载中...这可能需要几秒钟

问题合规回应
002 无矫正童工#15   #14   #13   #12   
003 无强迫劳动#15   #14   #13   #12   
004 对工人无歧视#15   #14   #13   #12   
005 没有解雇怀孕女工#15   #14   #13   #12   
006 无女工在产假期间被解雇#15   #14   #13   #12   
007 没有性骚扰#15   #14   #13   #12   
008 男工、女工同工同酬#15   #14   #13   #12   
009 没有以工人的工会成员资格为由的歧视#15   #14   #13   #12   
010 工人自由的组建和加入工会#15   #14   #13   #12   
011 雇主没有控制工会#15   #14   #13   #12   
012 工作不取决于工会成员资格#15   #14   #13   #12   
013 管理层不干涉工会#15   #14   #13   #12   
014 工人有不加入工会的自由#15   #14   #13   #12   
015 工厂定期进行疏散演习 (两次/年)#15   #14   #13   #12   
016 紧急出口在工作时间内解锁#15   #14   #13   #12   
017 足够数量的紧急出口门#15   #14   #13   #12   
018 机器安全 (防护装置)#15   #14   #13   #12   
019 干净、足够的饮用水#15   #14   #13   #12   
020 正确支付最低工资#15   #14   #13   #12   
021 正确支付加班工资#15   #14   #13   #12   
022 奖金、津贴、休假不因固定期限的循环合同而受限#15   #14   #13   #12